ASCII Tablosu, HTML, ASCII Kodları Karakter ve Sembol Tablosu

ASCII, "American Standard Code for Information Interchange" kelimelerinin kısaltmasıdır. Bilgisayarlar ve diğer iletişim cihazları arasında metin belgelerini ve diğer veri türlerini değiştirmek için kullanılan bir karakter kodlama standardıdır. İlk olarak 1963 yılında ANSI (American National Standards Institute) tarafından standartlaştırılmıştır. ASCII, her bir karakteri temsil etmek için 7 bitlik bir kodlama kullanır ve toplamda 128 farklı karakteri tanımlar. Bu karakterler, alfabedeki harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve çeşitli kontrol karakterlerini içerir. Örneğin, büyük "A" harfi ASCII'de 65 numaraya, küçük "a" harfi ise 97 numaraya atanmıştır. ASCII, bilgisayarlar arasında metin tabanlı iletişimi kolaylaştırmak için kullanılan temel bir standarttır.

ASCII'nin genişletilmiş versiyonları, standart ASCII karakter setini genişleterek daha fazla karakteri tanımlamak için kullanılır. Bu genişletilmiş versiyonlar, özellikle uluslararası karakterleri veya sembolleri içeren belgelerde kullanılır.

Bir örnek, ISO-8859 serisidir. ISO-8859, Latin alfabesini kullanan çeşitli dillerdeki karakterleri desteklemek için ASCII'yi genişletir. Örneğin, ISO-8859-1 Latin alfabesini kullanan diller için genişletilmiş bir ASCII karakter setidir ve çeşitli Avrupa dillerinde kullanılan ek karakterleri içerir.

Bir başka örnek, Unicode'dur. Unicode, ASCII'nin ötesine geçen bir karakter kodlama standardıdır ve dünya genelindeki tüm yazı sistemlerini kapsar. ASCII'nin 7 bitlik kodlamasının aksine, Unicode 16 bitlik bir kodlama kullanır ve milyonlarca karakteri tanımlar. Bu, dünya genelinde farklı dillerdeki karakterleri desteklemek için oldukça geniş bir karakter seti sunar.

Bu genişletilmiş versiyonlar, metin belgelerinin ve diğer veri türlerinin daha fazla dil ve sembolü desteklemesine olanak tanır, böylece daha küresel ve kapsayıcı iletişim sağlarlar.

Standard ASCII set, HTML Entity names, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8859-1 Latin alphabet No. 1
Tarayıcı Desteği: Tüm Tarayıcılar (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Yandex vb.)

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
 
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/


"&
 
boşluk
ünlem işareti
çift tırnak
sayı işareti
dolar işareti
yüzde işareti
ve işareti
tek alıntı
parantez açma
parantez kapatma
yıldız işareti
artı işareti
virgül
eksi işareti - kısa çizgi
dönem
slash

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
&#48;
&#49;
&#50;
&#51;
&#52;
&#53;
&#54;
&#55;
&#56;
&#57;
&#58;
&#59;
&#60;
&#61;
&#62;
&#63;
&lt;

&gt;
sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
iki nokta üst üste
noktalı virgül
işaretten az
eşittir işareti
işaretinden büyüktür
soru işareti

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
&#64;
&#65;
&#66;
&#67;
&#68;
&#69;
&#70;
&#71;
&#72;
&#73;
&#74;
&#75;
&#76;
&#77;
&#78;
&#79; 
at (et) işareti


 

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
&#80;
&#81;
&#82;
&#83;
&#84;
&#85;
&#86;
&#87;
&#88;
&#89;
&#90;
&#91;
&#92;
&#93;
&#94;
&#95; açılış parantezi
ters eğik çizgi
kapanış parantezi
düzeltme işareti - inceltme işareti
alt çizgi - vurgulama işareti

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
&#96;
&#97;
&#98;
&#99;
&#100;
&#101;
&#102;
&#103;
&#104;
&#105;
&#106;
&#107;
&#108;
&#109;
&#110;
&#111; 
aksan işareti


 

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
&#112;
&#113;
&#114;
&#115;
&#116;
&#117;
&#118;
&#119;
&#120;
&#121;
&#122;
&#123;
&#124;
&#125;
&#126; açılış parantezi
dikey çubuk
kapanış parantezi
eşdeğerlik işareti - yaklaşık işareti
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F   
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F   
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)
(HTML 4 standardında tanımlanmamıştır)

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
 
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯
&#160;
&#161;
&#162;
&#163;
&#164;
&#165;
&#166;
&#167;
&#168;
&#169;
&#170;
&#171;
&#172;
&#173;
&#174;
&#175;
&nbsp;
&iexcl;
&cent;
&pound;
&curren;
&yen;
&brvbar;
&sect;
&uml;
&copy;
&ordf;
&laquo;
&not;
&shy;
&reg;
&macr;
bölünemez alan
ters ünlem işareti
yüzde işareti
pound işareti
para birimi işareti
yen işareti
kırık dikey çubuk
bölüm işareti
aralık iki nokta - çift nokta
telif hakkı işareti
dişil sıra göstergesi
sol çift açılı tırnak işaretleri
imzalamayın
yumuşak tire
tescilli ticari marka işareti
aralık makronu - üst çizgi

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
°
±
²
³
´
µ

·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
&#176;
&#177;
&#178;
&#179;
&#180;
&#181;
&#182;
&#183;
&#184;
&#185;
&#186;
&#187;
&#188;
&#189;
&#190;
&#191;
&deg;
&plusmn;
&sup2;
&sup3;
&acute;
&micro;
&para;
&middot;
&cedil;
&sup1;
&ordm;
&raquo;
&frac14;
&frac12;
&frac34;
&iquest;
derece işareti
artı veya eksi işareti
üst simge iki - kare
üst simge üç - küp şeklinde
akut vurgu - vurgulu aralık
mikro işaret
pilcrow işareti - paragraf işareti
orta nokta - Gürcüce virgül
aralıklı çengelli
üst simge bir
eril sıra göstergesi
sağ çift açılı tırnak işaretleri
dörtte bir kesir
yarımın kesri
dörtte üç kesir
ters soru işareti

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
&#192;
&#193;
&#194;
&#195;
&#196;
&#197;
&#198;
&#199;
&#200;
&#201;
&#202;
&#203;
&#204;
&#205;
&#206;
&#207;
&Agrave;
&Aacute;
&Acirc;
&Atilde;
&Auml;
&Aring;
&AElig;
&Ccedil;
&Egrave;
&Eacute;
&Ecirc;
&Euml;
&Igrave;
&Iacute;
&Icirc;
&Iuml;
Latince büyük harf A ve mezar
Latin alfabesinde vurgulu büyük A harfi
inceltme işaretli Latin büyük harfi A
Latince büyük harf A ve yaklaşık işareti
Latin alfabesinde iki noktalı büyük A harfi
Latin büyük harfi A ve üstünde halka
Latince büyük harf AE
Latince büyük harf C ve çengelli
Latince büyük harf E ve mezar
Latin alfabesinde vurgulu büyük E harfi
Latin alfabesinde inceltme işaretli büyük E harfi
Latince büyük harf E ve iki nokta
Latince büyük harf I ve mezar
Latin alfabesinde vurgulu büyük harf I
inceltme işaretli Latin büyük harf I
Latince büyük harf I ve iki nokta

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
&#208;
&#209;
&#210;
&#211;
&#212;
&#213;
&#214;
&#215;
&#216;
&#217;
&#218;
&#219;
&#220;
&#221;
&#222;
&#223;
&ETH;
&Ntilde;
&Ograve;
&Oacute;
&Ocirc;
&Otilde;
&Ouml;
&times;
&Oslash;
&Ugrave;
&Uacute;
&Ucirc;
&Uuml;
&Yacute;
&THORN;
&szlig;
Latince büyük harf ETH
Latince büyük harf N ve yaklaşık işareti
Latince büyük O harfi ve mezar
Latin alfabesinde vurgulu büyük O harfi
Latin büyük harfi O ve inceltme işareti
Latince büyük O harfi ve yaklaşık işareti
Latince büyük O harfi ve iki nokta
çarpma işareti
Latince büyük O harfi ve eğik çizgi
Latince büyük harf U ve mezar
Latin alfabesinde vurgulu büyük harf U
Latince büyük harf U ve inceltme işareti
Latince büyük harf U ve iki nokta
Latin alfabesinde vurgulu büyük Y harfi
Latince büyük harf Thorn
Latince küçük harf keskin s - ess-zed

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
&#224;
&#225;
&#226;
&#227;
&#228;
&#229;
&#230;
&#231;
&#232;
&#233;
&#234;
&#235;
&#236;
&#237;
&#238;
&#239;
&agrave;
&aacute;
&acirc;
&atilde;
&auml;
&aring;
&aelig;
&ccedil;
&egrave;
&eacute;
&ecirc;
&euml;
&igrave;
&iacute;
&icirc;
&iuml;
Latince'de mezarlı küçük a harfi
Latince'de vurgulu küçük a harfi
Latince'de inceltme işaretli küçük a harfi
Latince küçük harf a ve yaklaşık işareti
Latince iki noktalı küçük a harfi
Latince küçük a harfi, üstünde halka bulunan
Latince küçük harf ae
Latince çengelli küçük c harfi
Latince mezarlı küçük e harfi
Latince'de vurgulu küçük e harfi
Latince küçük e harfi ve inceltme işaretli
Latince iki noktalı küçük e harfi
Latince'de mezarlı küçük i harfi
Latince'de vurgulu küçük i harfi
Latince küçük i harfi
Latince iki noktalı küçük i harfi

 

ASCII   HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
&#240;
&#241;
&#242;
&#243;
&#244;
&#245;
&#246;
&#247;
&#248;
&#249;
&#250;
&#251;
&#252;
&#253;
&#254;
&#255;
&eth;
&ntilde;
&ograve;
&oacute;
&ocirc;
&otilde;
&ouml;
&divide;
&oslash;
&ugrave;
&uacute;
&ucirc;
&uuml;
&yacute;
&thorn;
&yuml;
Latince küçük harf eth
Latince küçük harf n ve yaklaşık işareti
Latince mezarlı küçük o harfi
Latince'de vurgulu küçük o harfi
Latince küçük o harfi ve inceltme işaretli
Latince küçük o harfi ve yaklaşık işareti
Latince iki noktalı küçük o harfi
bölme işareti
Latince küçük o harfi ve eğik çizgi
Latince mezarlı küçük u harfi
Latince'de vurgulu küçük u harfi
Latince küçük u harfi ve inceltme işareti
Latince iki noktalı küçük u harfi
Latince'de vurgulu küçük y harfi
Latince küçük harfli diken
Latince iki noktalı küçük harf y

 

HTML 4.01, ISO 10646, ISO 8879, Latin extended A and B,
Tarayıcı Desteği: Tüm Tarayıcılar (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Yandex vb.)

 

    HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
338
339
352
353
376
402
152
153
160
161
178
192
Œ
œ
Š
š
Ÿ
ƒ
&#338;
&#339;
&#352;
&#353;
&#376;
&#402;

 
Latince büyük harf OE
Latince küçük harf oe
Latin büyük harfi S ve caron
caronlu latin küçük harf s
iki noktalı Latin büyük Y harfi
Latince küçük f kancalı - işlev

 

    HTML HTML  
Dec Hex Symbol Number Name  
8211
8212
8216
8217
8218
8220
8221
8222
8224
8225
8226
8230
8240
8364
8482
2013
2014
2018
2019
201A
201C
201D
201E
2020
2021
2022
2026
2030
20AC
2122


&#8211;
&#8212;
&#8216;
&#8217;
&#8218;
&#8220;
&#8221;
&#8222;
&#8224;
&#8225;
&#8226;
&#8230;
&#8240;
&#8364;
&#8482;

&euro;
kısa çizgi
kısa çizgi
sol tek tırnak işareti
sağdaki tek tırnak işareti
tek düşük-9 tırnak işareti
sol çift tırnak işareti
sağ çift tırnak işareti
çift düşük-9 tırnak işareti
hançer
çift hançer
madde işareti
yatay üç nokta
bin işareti başına
euro işareti
ticari marka işareti